Tag: सामाजिक नैतिकता

भ्रष्टाचार सबले बड़ समस्या बाकिर कुछ निदानो त होखो

– पाण्डेय हरिराम आजुकाल्हु अइसन लागे लागल बा कि मानो भ्रष्टाचार आ साम्प्रदायिकता देश के सबले बड़हन समस्या बाड़ी सँ आ एकनी के खतम होखते देश के सगरी समस्या खतम…