Bhojpuri Verbs :

 • To come - आईल़
 • To go - गईल
 • To play - खेलल
 • To run - दउड़ल
 • To eat - खाईल
 • To drink - पिअल
 • To read - पढ़ल
 • To teach - पढ़ावल
 • To study - पढ़ाई कईल
 • To write - लिखल
 • To speak - बोलल, भाषण दीहल
 • To argue - बहस कईल
 • To sit - बईठल
 • To seat - बईठावल
 • To sleep - सूतल
 • To lie down - लेटल
 • To cook - पकावल
 • To boil - उसीनल. उबालल
 • To fry - भूंजल, छानल
 • To chop - काटल
 • To grind - पीसल
 • To mix - फेंटल
 • To break - तूड़ल
 • To tear - फाड़ल
 • To bark - भूंकल
 • To bite - हबकल, काटल
 • To send - भेजल
 • To receive - पावल
 • To believe - भरोसा कईल, विश्वास कईल
 • To deceive - धोखा दिहल
 • To tease - रिगावल
 • To annoy - पिनकावल
 • To sip - चूसल
 • To chew - चबावल
 • To lick - चाटल
 • To wander - बउखल
 • To continue ....चालू रही ....