भउजी हो, तू सनातनी हिन्दू हऊ कि अरामी हिन्दू

भउजी हो ! का बबुआ ? तू सनातनी हिन्दू हऊ कि अरामी हिन्दू ? हम बूझनी ना ? का पूछल चाहत बानी ? इहे कि तू सनातनी हिन्दू हऊ कि…